facebook youtube

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE). Celem rozporządzenia ujednolicenie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W myśl nowych przepisów informujemy, że :

> Administratorem Państwa danych osobowych jest Agro-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gowarzewie, ul. Akacjowa 3, 63-004 Tulce.
> Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

W naszej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe w postaci:

> Imienia i nazwiska właściciela firmy,
> Nazwy firmy,
> Nr NIP,
> Adresu siedziby firmy,
> Nr telefonu jako nr kontaktowego,
> Adresu mailowego do kontaktu,
> Historii zrealizowanych zamówień,
> Informacji o przyznanych indywidualnych warunkach handlowych.

Państwa dane są archiwizowane z uwagi na przepisy prawa związane z prawem podatkowym w myśl którego dokumenty księgowe powinny być archiwizowane w czasie 5 lat + 1 rok do daty powstania dokumentu. Powyższe dane są niezbędne również do realizacji bieżących zamówień, a także do kontaktu w sprawie aktualnych promocji i ofert specjalnych.

Powyższe dane przetwarzamy tak długo, jak będzie trwała współpraca pomiędzy Agro-Trade a Państwa Firmą.

Komu przekażemy państwa dane?

Agro-Trade jest administratorem danych osobowych. Udostępniamy Państwa dane w następujący sposób:

> poprzez przekazanie kurierowi / firmie kurierskiej DPD informacje w postaci adresu doręczenia przesyłki z zamówionymi w Agro-Trade produktami,
> poprzez przekazanie pracownikowi poczty polskiej przesyłek (kopert, paczek) z adresem doręczenia dokumentów w postaci faktur, monitów, wezwań do zapłaty.

Wszystkie powyższe czynności wynikają z obowiązku wywiązania się umowy w tym przypadku realizacji zamówienia, oraz w przypadkach szczególnych w procesie windykacji należności.
Nasze serwery pocztowe są pod opieką firmy H88 S.A., natomiast nadzór nad siecią informatyczną oraz komputerami pełni firma Integramax.pl Sp. z o.o. , Sp. komandytowa.

Jeżeli będzie odpowiednia odstawa prawna, zobowiązani jesteśmy do przekazania Państwa Danych Organom Państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

> Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
> Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) po ustaniu stosunku umownego – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane i ich przetwarzanie nie jest objęte prawem nadrzędnym.
> Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania (wiąże się to z brakiem możliwości realizacji zamówień).
> Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
> Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

> W szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
> Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

> Poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: m.pawlowska@agro-trade.pl

> poprzez wysyłkę informacji na adres korespondencyjny: Agro-Trade Sp. z o.o. , Gowarzewo, ul. Akacjowa 3, 63-004 Tulce.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.